Ständigt växande bibliotek av säkerhetsramverk

Cyberday erbjuder en växande lista med ramverk som alla är kopplade till vårt uppgiftsbibliotek. Ramverk ger dig ett strukturerat tillvägagångssätt; du har något att basera ditt arbete på och du vet alltid din nuvarande säkerhetsnivå när du bygger upp ditt ISMS. Välj de ramverk som bäst passar dina behov och mål.

Integrera vid behov med Power Automate
Distribuera enkelt som Microsoft Teams app

Utforska publicerade och kommande ramverk

ISO 27001:2022

Cybersäkerhet
DATASKYDD
OFFENTLIG SEKTOR

Fullständigt ISMS på certifieringsnivå. Komplett uppsättning säkerhetskontroller tillsammans med aspekter som rör förvaltning, revision och riskbedömning.

 • Ledningsstyrda uppgifter, t.ex. om ISMS-förvaltning, riskbedömning och riskhantering samt internrevision.
 • Avancerade uppgifter, t.ex. om upphandling, fysisk säkerhet, andra informationstillgångar och sårbarhetshantering
 • Avancerad dokumentation, t.ex. risker, avvikelser och förbättringar

ISO 27001:2022 är uppdelad i 3 separata nivåer i Cyberday, så du kan antingen börja i liten skala eller gå direkt till certifieringsnivån ISMS.

Läs mer om ramverket

ISO 27001:2013

Cybersäkerhet
OFFENTLIG SEKTOR

Fullständigt ISMS på certifieringsnivå. Komplett uppsättning säkerhetskontroller tillsammans med aspekter som rör förvaltning, revision och riskbedömning.

 • Ledningsstyrda uppgifter, t.ex. om ISMS-förvaltning, riskbedömning och riskhantering samt internrevision.
 • Avancerade uppgifter, t.ex. om upphandling, fysisk säkerhet, andra informationstillgångar och sårbarhetshantering
 • Avancerad dokumentation, t.ex. risker, avvikelser och förbättringar

ISO 27001:2022 är uppdelad i 3 separata nivåer i Cyberday, så du kan antingen börja i liten skala eller gå direkt till certifieringsnivån ISMS.

Läs mer om ramverket

NIST ramverk för cybersäkerhet

Cybersäkerhet
OFFENTLIG SEKTOR

NIST Cybersecurity Framework är ett samarbete som samordnas av The National Institute of Standards and Technology (NIST, en del av USA:s handelsdepartement) och involverar näringsliv, universitet och myndigheter.

Ramverket är utformat för att hjälpa ägare och operatörer av kritisk infrastruktur att identifiera, bedöma och hantera cyberrisker.

 • Avancerade uppgifter, t.ex. om riskhantering och upptäckt av incidenter, respons och återhämtning.
 • Avancerad dokumentation, t.ex. om informationssäkerhetsrisker
 • Generiska riktlinjer för cybersäkerhet för anställda, användare med privilegier, ledande befattningshavare och andra intressenter.
Läs mer om ramverket

Allmän dataskyddsförordning

DATASKYDD
OFFENTLIG SEKTOR

GDPR fastställer kraven för laglig behandling av personuppgifter och påvisar ett adekvat dataskydd.

 • Riktlinjer för integritet och hantering av personuppgifter för anställda
 • Information, personuppgiftsbiträde och hantering av överträdelser för administratörer
 • Databehandling, dataöverföring, integritetsrisk och DPIA-dokumentation
Läs mer om ramverket

ISO 27017

Cybersäkerhet

ISO 27017 är en säkerhetsstandard som utvecklats särskilt för leverantörer och användare av molntjänster för att skapa en säkrare molnbaserad miljö och minska risken för säkerhetsincidenter.

 • Tekniska uppgifter relaterade till molnmiljö och delat ansvar.
 • Avancerade uppgifter, t.ex. om virtualisering och övervakning av molntjänster

ISO 27017 ger molnspecifika tillägg till ISO 27001, så dessa två ramverk bör användas tillsammans.

ISO 27018

DATASKYDD
Cybersäkerhet

ISO 27018 är en säkerhetsstandard som utvecklats särskilt för molntjänstleverantörer för att säkerställa att risker bedöms och kontroller implementeras för att skydda personligt identifierbar information (PII).

 • Dokumentation relaterad till behandling av personligt identifierbar information (PII).
 • Uppgifter relaterade till syfte, data och lagrings minimisering.
 • Avancerade uppgifter relaterade till informationssäkerhet vid behandling av PII.

ISO 27018 ger molnspecifika tillägg till ISO 27001, så dessa två ramverk bör användas tillsammans.

ISO 27701

DATASKYDD

ISO 27701 är ett tillägg till ISO 27001 för integritetsskydd. Ramverket syftar till att uppgradera det befintliga ledningssystemet för informationssäkerhet (ISMS) med ytterligare krav som rör behandling och skydd av personuppgifter för att även inrätta ett ledningssystem för integritetsinformation (PIMS).

 • Dokumentation som rör behandling, överföring och utlämnande av personuppgifter.
 • Uppgifter som rör den registrerades rättigheter och säkerställande av att behandlingen är laglig.
 • Avancerade integritetsrelaterade uppgifter om att säkerställa korrekt samtycke och uppfylla andra krav för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.

Certifieringar finns tillgängliga för ISO 27701. Eftersom ramverket utvidgar ISO 27001 måste organisationer som vill ha en ISO 27701-certifiering ha en ISO 27001-certifiering.

ISO 13485:2016

OFFENTLIG SEKTOR
Cybersäkerhet

ISO 13485:2016 specificerar krav för en organisation som behöver visa sin förmåga att tillhandahålla medicintekniska produkter och relaterade tjänster som konsekvent uppfyller kundernas och tillämpliga myndigheters krav.

Organisationer som använder ISO 13485 kan vara involverade i ett eller flera steg i livscykeln (t.ex. design, utveckling, produktion, lagring, distribution, installation eller service) av en medicinteknisk produkt eller tillhandahållande av tillhörande aktiviteter (t.ex. teknisk support).

ISO 13485:2016 kan också användas av leverantörer eller externa parter som tillhandahåller produkter, inklusive tjänster relaterade till kvalitetsledningssystem, till sådana organisationer.

Obs! För närvarande finns endast ramverks strukturen tillgänglig på Cyberday.

NIS2 (direktiv om säkerhet i nätverks- och informationssystem)

OFFENTLIG SEKTOR
Cybersäkerhet

NIS 2 utgör grunden för åtgärder för hantering av cybersäkerhetsrisker och rapporteringsskyldigheter inom viktiga branscher som omfattas av direktivet, såsom energi, transport, hälsa, livsmedel, avfall, offentlig förvaltning och digital infrastruktur - och ännu viktigare för deras leveranskedjor.

NIS 2 skärper reglerna och utvidgar tillämpningsområdet jämfört med det ursprungliga NIS-direktivet från 2016. Det lägger också till ansvarsskyldighet för högsta ledningen och skärper sanktionerna för bristande efterlevnad.

SOC 2 (kontroll av system och organisation)

Cybersäkerhet

SOC 2-ramverket specificerar hur organisationer ska skydda kunddata från t.ex. obehörig åtkomst, säkerhetsincidenter eller andra sårbarheter. Det har utvecklats av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

SOC 2 omfattar 5 olika kravuppsättningar: säkerhet, tillgänglighet, behandlingsintegritet, konfidentialitet och integritet. En SOC 2-revision kan utföras med avseende på ett eller alla dessa kriterier. Varje kriterium har specifika krav som företaget måste uppfylla genom att implementera kontroller.

Grundläggande krav för cyberverksamhet

OFFENTLIG SEKTOR
Cybersäkerhet

Cyber Essentials stöds av den brittiska regeringen för att hjälpa till att skydda organisationer, stora som små, från cyberattacker. Det är ett bra verktyg för att få upp de grundläggande principerna för cybersäkerhet till en nivå som minskar risken för att din organisation ska utsättas för elementära cyberattacker.

 • Uppgifter för administratörer avseende brandvägg, lösenord och policyer för enhetshantering samt skydd mot skadlig kod, kontroll av användaråtkomst och programvaruhantering.
 • Riktlinjer för anställda om säkra lösenord och andra grunder för cybersäkerhet.
 • Dokumentation av de viktigaste programvaru- och maskinvarutillgångarna som är relevanta för informationssäkerheten.

Lagen om digital operativ motståndskraft (DORA)

OFFENTLIG SEKTOR
Cybersäkerhet

Digital Operational Resilience Act (DORA) är en EU-lag om resiliens i digital verksamhet. Med hjälp av DORA är målet att uppnå en enhetlig hög digital motståndskraft i EU-området. Den innehåller enhetliga krav på informationsnätverk och system som stöder affärsprocesser inom den finansiella sektorn.

DORA ställer krav, t.ex. skydd, upptäckt, isolering, återhämtning och reparation i situationer relaterade till informationssäkerhetshändelser. Dessutom omfattar kraven omfattande risk- och incidenthantering, delning av cyberhot och sårbarheter, krav på testning av motståndskraft och anmälan av incidenter till myndigheterna.

Vårt team arbetar för närvarande med dessa ramverk och de kommer att publiceras inom de närmaste veckorna.
Kommer snart

Maturitetsmodell för kapacitet inom cybersäkerhet (C2M2)

OFFENTLIG SEKTOR
Cybersäkerhet

C2M2 (Cybersecurity Capability Maturity Model) hjälper organisationer att utvärdera sin cybersäkerhetskapacitet och optimera säkerhetsinvesteringar.

Den använder en uppsättning branschgodkända metoder för cybersäkerhet som fokuserar på tillgångar och miljöer för både informationsteknik (IT) och driftsteknik (OT).

Kommer snart

ISO 9001:2015

KVALITET
FOKUS PÅ KUNDEN

ISO 9001 är en globalt erkänd standard för kvalitetsstyrning. Den hjälper organisationer av alla storlekar och inom alla sektorer att förbättra sina prestationer, uppfylla kundernas förväntningar och visa sitt engagemang för kvalitet.

Dessa ramar planeras för de kommande månaderna. Du kan rösta upp ramverk på ditt Cyberday -konto som du vill se implementerade först.

ISO 22301:2019

Du kan rösta på kommande ramverk på ditt eget konto på Cyberday .
OFFENTLIG SEKTOR
Cybersäkerhet
DATASKYDD

ISO 22301 specificerar kraven för att bygga ett ledningssystem som skyddar organisationens verksamhetskontinuitet genom att säkerställa beredskap, respons och återhämtning från störningar.

 • Dokumentation om organisationens kritiska funktioner och alla relaterade tillgångar i databehandlingsmiljön
 • Uppgifter relaterade till att bygga upp en stark policy för kontinuitet i verksamheten
 • Riktlinjer för fortsatt verksamhet vid negativa händelser

ISO 22301 är generisk och tillämplig på alla organisationer, oavsett typ, storlek och art av organisation. En organisation kan också bli certifierad enligt ISO 22301.

Dessa ramverk är planerade för framtiden. Du kan rösta på ramverk på ditt Cyberday -konto som du vill se implementerade först.

CIS 18 (kritiska säkerhetskontroller)

Du kan rösta på kommande ramverk på ditt eget konto på Cyberday .
Cybersäkerhet

Center for Internet Security (CIS) har skapat CIS 18, en prioriterad uppsättning bästa praxis för att stoppa de mest utbredda och farliga cybersäkerhetshoten idag.

CIS 18 har utvecklats av ledande säkerhetsexperter från hela världen och förfinas och valideras varje år.

IEC 62443

Du kan rösta på kommande ramverk på ditt eget konto på Cyberday .
Cybersäkerhet

IEC 62443 fokuserar på säkerheten hos industriella automations- och styrsystem (IACS). Kraven är utformade för att tillhandahålla ett ramverk för att skapa, implementera, driva, övervaka, verifiera och förbättra säkerheten för IACS.

Kraven är relevanta för flera industrisektorer, t.ex. tillverkning, energi och annan kritisk infrastruktur.

HIPAA (den amerikanska lagen om portabilitet och ansvarighet för sjukförsäkringar)

Du kan rösta på kommande ramverk på ditt eget konto på Cyberday .
OFFENTLIG SEKTOR
Integritet
Cybersäkerhet
Hälso- och sjukvård

HIPAA är en serie lagstadgade standarder som beskriver laglig användning och utlämnande av skyddad hälsoinformation (PHI, protected health information). I USA regleras efterlevnaden av HIPAA av Department of Health and Human Services (HHS) och efterlevnaden kontrolleras av Office for Civil Rights (OCR).

Standarden för datasäkerhet för betalkortsindustrin (PCI DSS)

Du kan rösta på kommande ramverk på ditt eget konto på Cyberday .
Cybersäkerhet

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) utvecklades för att uppmuntra och förbättra säkerheten för uppgifter om betalkortskonton och underlätta ett brett införande av konsekventa datasäkerhetsåtgärder globalt.

PCI DSS tillhandahåller en baslinje av tekniska och operativa krav som är utformade för att skydda kontouppgifter. PCI DSS är särskilt utformat för att fokusera på miljöer med kontouppgifter för betalkort, men kan också användas för att skydda mot hot och säkra andra delar i betalningsekosystemet.

Skulle du vilja se ett nytt ramverk? Berätta för oss!

Fyll i ett kort formulär om ett ramverk som du skulle vilja se i vårt verktyg så kommer vi att granska det så snart som möjligt!
Be om ett nytt ramverk
Vi tackar dig! Vi har mottagit ditt meddelande och återkommer om det blir aktuellt!

Med vänlig hälsning,
Cyberday team 👋
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.